Webhosting wit

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 2

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 3

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 5%.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5

De overeenkomsten ivm webhosting & domeinnamen worden voor onbepaalde duur aangegaan & gefactureerd per jaar. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

Artikel 6

Bij websites wordt bij aanvang een voorschot van 25% gefactureerd. Na wireframes & design wordt nog eens 25% gefactureerd. De laatste 50% wordt gefactureerd bij het live gaan. Live gaan is het koppelen van de domeinnaam aan de hosting omgeving waardoor de website publiek toegankelijk wordt. Indien de klant 1 maand na opleveren van de website op de hosting omgeving nog niet wenst live te gaan, wordt het openstaand bedrag toch gefactureerd.